سالهای اخیر سالهای سرنوشت سازی برای شرکت مهندسی فنی و خدمات همگامان مس در توضیح استراتژی ها و اهداف آینده این شرکت بوده است. تلاش ما برای پیشبرد امور جاری شرکت ، سیاست کلان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در زمینه یکپارچه سازی فعالیت ها بود.

برخی از شرکتهای تابعه فعالیتهای مختلفی را در سه زمینه مهندسی ، خدمات رفاهی و فضای سبز انجام داده اند که در تعریف سیاستها و روشهای کار ، می توانیم استراتژی شرکت را توضیح دهیم.

این مهم امروز محقق شده است كه شركت مهندسی و خدمات همگامان مس در مسیری روشن در جهت گسترش تدریجی دامنه فعالیتهای خود و افزایش ظرفیت فنی ، بومی سازی دانش به روز در فعالیتهای مرتبط و با توسعه ناوگان ماشین آلات صنعتی برای افزایش ظرفیت خود به یکی از شرکتهای قدرتمند در منطقه و کشور تبدیل خواهد شد.

بدون شک دستیابی به اهداف و آرزوهای شرکت بدون کمک مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ، هیئت مدیره و مدیران شرکت همگامان مس و کلیه پرسنل زحمتکش و توانمند این شرکت امکان پذیر نیست.

هم اکنون نیز با توکل به خداوند متعال و با پشتیبانی نیروی انسانی که سرمایه اصلی این شرکت است ، با قدرت و انگیزه بیشتری نسبت به قبل در پیشبرد امور و اهداف شرکت تلاش می کنیم تا شاهد شکوفایی و پیشرفت کشور عزیزمان بیش از پیش باشیم .